Διαδικτυακά πρωταθλήματα: Αιτήσεις Συμμετοχής - Πρόγραμμα - ΒαθμολογίεςΤο site μας βρίσκεται υπό αναβάθμιση.
Θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγες ημέρες.

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2013

Posted in Ενημερωτικά δελτία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

του Σωματείου με την επωνυμία Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται τα τακτικά μέλη του Σωματείου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 στο Ξενοδοχείο Galaxy (Λεωφόρος Ποσειδώνος 39, Άλιμος) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση και Απολογισμός πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής - Οικονομικός απολογισμός - Έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού (ανατρέξτε εδώ).

3. Λήψη Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για εξουσιοδότηση προσώπου/ων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του Σωματείου στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ, λήψη ΑΦΜ και λοιπές φορολογικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση και οι επαναληπτικές αυτής σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας συγκαλούνται στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα ως εξής:

* Ώρα 11:30 πμ (ποσοστό απαιτούμενο για την απαρτία 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών)

* Ώρα 12:00 μ (ποσοστό απαιτούμενο για την απαρτία 2/5 των ταμειακώς εντάξει μελών)

* Ώρα 12:30 μμ (τουλάχιστον δέκα (10) μέλη)

 

Στην πρωτότυπη πρόσκληση γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 vii του Καταστατικού, το 1/5 των μελών μπορούσε να προτείνει εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 20.02.2013 κάθε άλλο θέμα που τυχόν επιθυμούσε να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη. Δεν συνέτρεξε όμως τέτοια περίπτωση.

Επίσης γίνεται μνεία ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται εάν το επιθυμούν και τα έκτακτα και επίτιμα μέλη με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 • Θα ακολουθήσει η διεξαγωγή του τακτικού μηνιαίου τουρνουά Μαρτίου, η 7η Αγωνιστική του Πρωταθλήματος 2012-2013 (Προσέλευση-εγγραφές 14:15, Κλήρωση 15:00).

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon κατά τη Γενική Συνέλευση της 2ας Μαρτίου 2013 στο Ξενοδοχείο Galaxy (Λεωφόρος Ποσειδώνος 39, Άλιμος).

Ενημερώνουμε τα μέλη μας σχετικά με την εκλογική διαδικασία συνοπτικά ως εξής, παραπέμποντας για περαιτέρω ενημέρωση και ανάλυση για κάθε θέμα στις αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού:

Α) Διαδικασία - Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 Ι, προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 28.02.2013.

Τα τακτικά μόνο μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά φαξ ή e-mail) μέχρι την 28.02.2013 προς τη Διοικούσα Επιτροπή σχετική αίτηση με το κάτωθι κείμενο:

 

Προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon

 

Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος κατά τις εκλογές της 2-3-2013 για το Διοικητικό Συμβούλιο / Ελεγκτική Επιτροπή (συμπληρώνεται ανάλογα) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon. Δηλώνω δε υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 ότι έχω την Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελώ σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ότι δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό.

 

Κατά την ημέρα των εκλογών θα υπάρχουν προεκτυπωμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις με το ανωτέρω περιεχόμενο προκειμένου να υπογραφούν από τους υποψηφίους.

Επισημαίνεται προς τους υποψηφίους ότι κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων τους, και, πάντως, σε καμία περίπτωση αργότερα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, άλλως δεν θα δύνανται να είναι υποψήφιοι.

 

Β) Διαδικασία Εκλογών

Οι εκλογές θα γίνουν με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Τα μέλη (όχι οι υποψήφιοι για τους οποίους γίνεται λόγος ανωτέρω) μπορούν να εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως, μπορούν να εγγραφούν και νέα μέλη με ταυτόχρονη εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων όσοι επιθυμούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την ψήφο τους σημειώνοντας στα ειδικά ψηφοδέλτια που θα έχουν διαμορφωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

 

Γ) Ανάδειξη Επιτυχόντων

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι πρώτοι δύο (2) από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο εκλεγείς αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

Γίνεται μνεία ότι η παραπάνω περιγραφή ήταν ενημερωτική και συνοπτική. Για όλα τα ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας συνιστάται προς τα μέλη να διαβάσουν προσεκτικά το Καταστατικό και τις αντίστοιχες διατάξεις. Αντίγραφο του Καταστατικού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.bgfed.gr

 

 • Η υποβολή υποψηφιοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει. Αποδείξτε έμπρακτα ότι στηρίζετε το Σωματείο και τη δράση του, όντες υποψήφιοι για να στελεχώσετε τη διοίκησή του. Ακόμα και όσοι δεν έχουν την απαιτούμενη «εμπειρία» 400 για να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν ενεργά με την Ομοσπονδία, βάζοντας υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

THISISSPARTA!

Πρωτάθλημα 2012-2013, 6η Αγωνιστική

O Τάκης Χατζέλης ήταν ο νικητής του έκτου φετινού μηνιαίου μας τουρνουά, το οποίο διεξήχθη... μέχρι πρωίας στο φιλόξενο Pallini Tennis Park στις 9 (και 10, όπως εξελίχθηκε) Φεβρουαρίου. Με τη νίκη του, ο ιστορικός μας παίκτης, που διαμένει μόνιμα στη Σπάρτη, συνέχισε τη μικρή παράδοση που θέλει τους νικητές των πρωταθληματικών τουρνουά εντός του 2013 να μας έρχονται εκτός Αθηνών. Ήταν η δεύτερη επικράτηση του Χατζέλη σε σχετικό τουρνουά, μετά τη νίκη που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο του 2008.

Ο δευτεραθλητής Κόσμου το 2010 στο doublesconsultation (μαζί με τον Χάρη Χρηστίδη), επέβαλε... τον λακωνικό νόμο κατά σειρά στους Γεωργιάδη, Κωστόπουλο, Προυκάκη και Μπονάνο, πριν επιβληθεί και του Διονύση Γιαννούλη σε έναν πολύ «κλειστό» και ανταγωνιστικό τελικό. Από την πλευρά του, ο έτερος φιναλίστ είχε φτάσει ώς εκεί ξεπερνώντας τα εμπόδια των Καρτέρη, Πεταλά, Κωνσταντίνου και Σακκαλή.

 

 

Κώστας Κωστόπουλος vs Τάκη Χατζέλη (Παλλήνη, 09.02.2013)

 

Στους κερδισμένους του τουρνουά συγκαταλέγεται σαφώς και ο Στέφανος Μπονάνος, ο οποίος επικράτησε κατά σειρά των Μακρή, Τσίρη και Σαραφίδη στο main, έχασε από τον Χατζέλη στον ημιτελικό, αλλά πήρε το αίμα του πίσω επικρατώντας των Σακκαλή και Παναγιώτη Κωνσταντίνου στο consolation, κερδίζοντας τη σχετική διάκριση, εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση της ετήσιας βαθμολογίας, μέσω της οποίας θα προκριθούν οι 12 που θα διεκδικήσουν τον Ιούνιο τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος. Στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε το αξιοσημείωτο στατιστικό πως ο Μπονάνος έχει βρεθεί συνολικά πέντε φορές σε τελικό consolation, επικρατώντας σε όλες ανεξαιρέτως!

Στη βαθμολογία αποσπάστηκε στην κορυφή ο Θανάσης Κάτσιος (178), ο οποίος πλέον φλερτάρει ανοιχτά με τον τίτλο του «Νικητή της Χρονιάς». Πίσω του όμως τα πράγματα παραμένουν ιδιαζόντως περιπλεγμένα, καθώς για τρεις προνομιούχες θέσεις (που θα εξασφαλίζουν πρόκριση απευθείας στην οκτάδα της Τελικής Φάσης) ερίζουν τουλάχιστον πέντε παίκτες, συνωστιζόμενοι εντός ενός εύρους οκτώ βαθμών: Πρόκειται για τους Μπονάνο (145), Θανόπουλο (142), Χιωτίνη (141), Γρούτσο (140) και Αυδή (137). Λίγο πιο πίσω συναντάμε τους Προυκάκη (132), Μακρή (121), Σουρβά (115), Χανδρινό (113), Braconi (112) και Παναγιώτη Κωνσταντίνου (109), ενώ προσώρας εκτός δωδεκάδας βρίσκονται ορισμένα πρωτοκλασάτα ονόματα, όπως οι Χρηστίδης (104), Χατζέλης (98) και Μητρέλης (89).

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη βαθμολογία, την πορεία του τουρνουά, καθώς και πλήθος στατιστικών που επιμελείται ο Γραμματέας Αγώνων, Γιώργος Τσίρης, στο ειδικό αρχείο .xlsx που ακολουθεί τη βαθμολογία του top-10, πατώντας το <Ctrl> και πηγαίνοντας εδώ.

 

ΤΟΥΣ... ΞΑΝΑΚΑΤΣΙΑΣΕ!

EBGT 2012 Grand Finale Last Seat Satellite

Διεξήχθη το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στο «Sky Life» ο προκριματικός που θα οδηγούσε τον νικητή στο Top-16 του European Backgammon Tour της προηγούμενης χρονιάς. Καταντάει πιθανώς βαρετό (όπως περίπου συνέβαινε με τις αλλεπάλληλες επιτυχίες του Γιώργου Αυδή το 2012), αλλά πάλι επικράτησε ο συνήθης τον τελευταίο καιρό ύποπτος, Θανάσης Κάτσιος. Ο μακράν του δεύτερου πιο φορμαρισμένος παίκτης μας επικράτησε κατά σειρά των Προυκάκη, Μαγγανά και Μητρέλη, για να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική δεκαεξάδα ενός θεσμού με ιδιαίτερη αίγλη, αλλά και ικανοποιητικό ύψος χρηματικού επάθλου. Ελπίζουμε κι ευχόμαστε ο Κάτσιος να επιστρέψει από την Κύπρο πλουσιότερος, όχι μόνο σε εμπειρίες! Όλοι οι αντίπαλοι του Θανάση Κάτσιου εδώ.

 

Η ΝΙΚΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Κύπελλο 2013, 2ος Προκριματικός

Κι ενώ το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου οι Μητρέλης και Προυκάκης είχαν αποχωρήσει από το Satellite ηττημένοι αμφότεροι από τον Κάτσιο, η επόμενη μέρα είδε και τους δύο παίκτες (μαζί με τον φιναλίστ του main Τάκη Στράγκα) να παρηγορούνται εν μέρει με την πρόκρισή τους στην Τελική Φάση του Κυπέλλου Ελλάδος! Στον δρόμο του για την αήττητη πρόκριση (η οποία έφερε και την είσπραξη του side bet), o Κώστας Μητρέλης υπερκέρασε τα εμπόδια των Χατζέλη, Τσίρη, Χρηστίδη και Στράγκα, ενώ ο αντίπαλός του στον τελικό είχε ήδη προκριθεί με νίκες επί των Μπιζόγλη, Χριστοφίδη και Πεταλά.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Προυκάκης κέρδισε στο main την Μπουγιούκου και έχασε από τον Χρηστίδη, «υποβιβαζόμενος» στο consolation, όπου όμως, σημειώνοντας διαδοχικές επιτυχίες επί των Τσίρη, Χριστοφίδη, Μπουγιούκου (εκ νέου!) και Χρηστίδη, προκρίθηκε στα τελικά. Με τη νίκη του στον τελικό δε, πέραν του ότι πήρε το αίμα του πίσω από τον Χάρη Χρηστίδη για τη μοναδική του ήττα της ημέρας, τον εμπόδισε να καταλάβει και δεύτερη θέση στην Τελική Φάση, στερώντας του έτσι την απευθείας πρόκριση στην «οκτάδα» του θεσμού.

 Γιώργος Πεταλάς vs Χάρη Χριστίδη (24-2-2013)

Γιώργος Πεταλάς vs Χάρη Χρηστίδη (24.02.2013)

 

Στην ειδική βαθμολογία των Προκριματικών αποσπάστηκε ελαφρώς η Φίλια Μπουγιούκου (41), ακολουθούμενη από τους Μιχάλη Χριστοφίδη (34), Γιώργο Μυλωνάδη (31) και Τάκη Σακκαλή (28). Φυσικά, είναι ακόμα πολύ νωρίς στη διοργάνωση για να μπορέσει να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τους τέσσερις παίκτες που θα προκριθούν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Πρωτάθλημα 2012-2013, 7η Αγωνιστική

Αμέσως μετά τη λήξη της παρθενικής επίσημης Γενικής μας Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Galaxy στις 2 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ο έβδομος γύρος του φετινού μας Πρωταθλήματος. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ, πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής εδώ, και τον χάρτη προσβασιμότητας στο τέλος της σελίδας εδώ.

Δεδομένης της συγκυρίας της ημέρας, αλλά και του ομιχλώδους τοπίου που έχει διαμορφωθεί στη βαθμολογία, εκτιμούμε ότι η προσέλευση στο εν λόγω τουρνουά ενδεχομένως απειλήσει το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών (43 από τον Ιανουάριο). Υπενθυμίζουμε τον άκρως ανταγωνιστικό χαρακτήρα του Πρωταθλήματος 2012-2013, αφού, στον δρόμο για την Τελική Φάση, θα προσμετρηθούν οι 7 καλύτερες εμφανίσεις ενός παίκτη από τις, κατά μέγιστο, 10. Έτσι, ακόμα κι αν κάποιος μέχρι σήμερα δεν έχει επιτύχει πλούσια συγκομιδή βαθμών, εξακολουθεί να διεκδικεί το Πρωτάθλημα, αφού με διαδοχικές επιτυχείς εμφανίσεις μπορεί να βρεθεί στο Τop-12!

Το καλύτερο παράδειγμα για το πόσο ευμετάβλητη παραμένει η κατάσταση είναι το γεγονός ότι ο Στέφανος Μπονάνος, κατακτώντας το consolation του Φεβρουαρίου, εκτοξεύτηκε από την επισφαλή δωδέκατη θέση που κατείχε μέχρι πρότινος στη βαθμολογία στην επίζηλη δεύτερη...

 

Κύπελλο 2013, 3ος Προκριματικός

Ο τρίτος Προκριματικός του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος θα διεξαχθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, σε τόπο και χρόνο που θα σας ανακοινωθεί σύντομα.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η διοργάνωση του Κυπέλλου ενδείκνυται ιδιαίτερα για να δοκιμάσουν τις ικανότητες και την τύχη τους οι παίκτες με μικρότερη εμπειρία και αγωνιστικές παραστάσεις, αφού, καταβάλλοντας το ελάχιστο τίμημα των 25 ευρώ (20 για τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη), τους δίνεται η δυνατότητα να δοκιμαστούν απέναντι στην εγχώρια αφρόκρεμα του αθλήματος. Μη διστάσετε λοιπόν να διαφημίσετε τη διοργάνωση ακόμα και στους λιγότερο έμπειρους φίλους σας, δεδομένου ότι η καλή παρουσία σε έναν και μόνο προκριματικό γύρο οδηγεί τον διακριθέντα απευθείας στην Τελική Φάση. Ήδη έξι από τους παίκτες μας βρίσκονται στο Top-16 του θεσμού και περιμένουν δίχως άγχος να δουν ποιοι θα είναι οι πιθανοί τους αντίπαλοι, ενώ ενδεχομένως αποπειραθούν να διεκδικήσουν και μία δεύτερη θέση, για να προωθηθούν ψηλότερα.

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

 • Συνεχίζεται το πρώτο διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ευρώπης που διοργανώνει η EBIF (European Backgammon Internet Federation). H ιδιαιτερότητα της μη τήρησης αυστηρού χρονοδιαγράμματος στους αγώνες που δίνουν οι παίκτες καθιστά θολή την ανάγνωση της βαθμολογίας και την εκτίμηση για την πορεία των διάφορων εθνικών ομάδων, αφού υπάρχουν χαοτικές διαφορές στον αριθμό αγώνων που έχει δώσει η κάθε ομάδα. Εν συντομία μπορούμε να πούμε πως η πορεία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος κινείται ελαφρώς άνω του μέσου όρου, με σαφώς πιο επιτυχημένες παρουσίες αυτή του Στέφανου Μπονάνου, ο οποίος έχει σημειώσει πέντε νίκες σε επτά αγώνες, ενώ ο Χρήστος Γρούτσος ολοκλήρωσε τους οκτώ αγώνες του με επίσης πέντε νίκες. Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου επί του παρόντος έχει ως εξής (σε παρένθεση ο αριθμός αγώνων που έχει δώσει η κάθε ομάδα):

 

1

Σουηδία

18

(31)

2

Ουγγαρία

17

(36)

3

Αυστρία

15

(28)

4

Τσεχία

14

(22)

5

Ελλάδα

14

(23)

6

Κροατία

13

(22)

7

Μολδαβία

9

(21)

8

Ιταλία

9

(22)

9

Λιθουανία

7

(27)

 

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά σαράντα αγώνες και οι πρώτες δύο χώρες θα προχωρήσουν στα ημιτελικά του θεσμού. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εδώ.

 • Ολοκληρώθηκε το εσωτερικό Πρωτάθλημα του «Members Club Πανιωνίου – Φίλοι του Τάβλι», που διοργανώθηκε στο εντευκτήριο του ιστορικού γηπέδου της Νέας Σμύρνης, με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού της 20ής Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και αποτέλεσε την αφορμή για να αποκτήσουν οι φίλοι της κυανέρυθρης οικογένειας το δικό τους «ταβλικό» στέκι, με τις απαραίτητες υποδομές (φοριαμοί, νέα ξύλινα boards, κυπελλάκια για τα ζάρια, πρωτότυποι άβακες για την τήρηση του σκορ κ.ά.). Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πρώτευσε ο Ανδρέας Ντάλιος, με δεύτερο τον Λευτέρη Βελέτση και τρίτο τον Γιώργο Οικονομίδη.

 

 

MembersClub ΠΓΣΣ - Ημιτελικός

Θέλουμε να συγχαρούμε θερμά την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά, που αποτελούνταν από τους κκ Φίλιππο Καλλιάνη, Γιάννη Τζάκη και Δημήτρη Χαιριστανίδη για την άψογη διοργάνωση και την εφαρμογή πρωτότυπων ιδεών.

 • Συνεχίζεται το τουρνουά παραδοσιακού ταβλιού που διεξάγεται τα απογεύματα στο café «Blueprint» στο Μαρούσι (Βασιλίσσης Σοφίας 15). Έχει ήδη ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων και ξεκινούν οι νοκ άουτ αγώνες που θα οδηγήσουν στα έπαθλα.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

Όσοι θέλουν να συνδυάσουν backgammon και τουρισμό μπορούν να δουν το ημερολόγιο με όλα τα διεθνή τουρνουά μέχρι 02.02.2014 εδώ.

 

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 • Στη συντροφιά των Τακτικών μας Μελών καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Κολώνια.

 • Ειδικό ρεπορτάζ για τον 2ο Προκριματικό του Κυπέλλου 2013 επεφύλαξε στους τηλεθεατές του το NSTV. Ευχαριστούμε θερμά τους Πέτρο Περιμένη, Nadica Stepić και Δημήτρη Πετρόπουλο για την κάλυψη της εκδήλωσής μας. Περισσότερα νέα για τη διαδικτυακή κάλυψη, αλλά και για ζωντανό σχολιασμό αγώνα, στο επόμενό μας

Newsletter.

 • Υπενθυμίζουμε πως για την επιλογή κάθε έδρας που φιλοξενεί τις αγωνιστικές μας εκδηλώσεις συνεκτιμώνται διάφορες παράμετροι, όπως η προσβασιμότητα και το κόστος για την Ομοσπονδία (και, κατά συνέπεια, για το σύνολο των παικτών). Δεδομένου του γεγονότος ότι όλες μας οι επιλογές έχουν τα «υπέρ» και τα «κατά» τους, αλλά και του ότι πιστεύουμε ακράδαντα πως εχθρός του καλού πρέπει να είναι το καλύτερο, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που θα φέρει παίκτης για τα τουρνουά μας, τόσο του Πρωταθλήματος, όσο και του Κυπέλλου. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά αν υποπέσει στην αντίληψή σας οτιδήποτε κρίνετε ως ενδιαφέρουσα προοπτική.

 • Η επίσημη ίδρυση της Ομοσπονδίας μάς δίνει πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουμε περιπτώσεις συνεργασίας με διάφορους χορηγούς, οι οποίοι θα μπορούν να διαφημιστούν μέσω των διοργανώσεών μας, του παρόντος newsletter και της νέας μας ιστοσελίδας (η οποία, παρεμπιπτόντως, θα είναι προσβάσιμη οσονούπω). Είναι αυτονόητο ότι η αρωγή των παικτών μας στην εξεύρεση πόρων μέσω χορηγιών και διαφημίσεων είναι άκρως επιθυμητή – για να μην πούμε απαραίτητη.

 • Δεδομένης της επιλογής μας να προβάλλουμε μέσω του παρόντος οποιαδήποτε «ταβλική» δραστηριότητα, από όποιο φορέα ή επιχείρηση αυτή διοργανώνεται, σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οτιδήποτε σχετικό υποπίπτει στην αντίληψή σας.

 • Λόγω του σταθερά υψηλού αριθμού συμμετασχόντων στις τελευταίες μας εκδηλώσεις, υπενθυμίζουμε στους φίλους που διαθέτουν αγωνιστικό board να το φέρνουν πάντα μαζί τους στα τουρνουά.

 • Ολοκληρώνεται σταδιακά η προετοιμασία για το φετινό Games Festival της Χαλκιδικής, για το οποίο σε γενικές γραμμές έχετε ενημερωθεί από το προηγούμενο newsletter μας. Εκτιμούμε πως πολύ σύντομα θα «βγει στον αέρα» η επίσημη προκήρυξη και το σχετικό διαφημιστικό, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκαιρων κρατήσεων.

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι του backgammon,

 

Πρωτάθλημα 2012-2013, 7η Αγωνιστική > Άλιμος, 02.03.2013

Κύπελλο 2013, 3ος Προκριματικός > 30 ή 31.03.2013

 

 

 

Σας περιμένουμε

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
Downlaod Premium Themes